Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1. Opdrachtnemer: Miranda Cordes - hondencoach / gedragstherapie Saartje, gevestigd te Haringhuizen.

2. Opdrachtgever: eigenaar van de hond die bovengenoemde opdrachtnemer de opdracht verstrekt voor een gedragstherapeutische behandeling of een cursus.

3. Door het invullen en ondertekenen van het inschrijf(vragen)formulier (gedragstherapie) of door ontvangst van de bevestiging per e-mail (puppycursus) verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

4. Tijdsduur opdracht /overeenkomst: zoals aangegeven op de website.

5. Voor aanvang van de opdracht dient de opdrachtgever het vaccinatieboekje aan opdrachtnemer te overhandigen, of te voorzien van een kopie. De hond dient volledig te zijn gevaccineerd en vrij van vlooien en andere parasieten. Tevens dient de hond lichamelijk gezond te zijn. Indien dit niet het geval is, is overleg met de opdrachtnemer noodzakelijk en kan opdrachtnemer de hond (tijdelijk) weigeren.

6. Gedragstherapie: aan de hand van een door de eigenaar ingevulde vragenlijst zal opdrachtnemer contact opnemen met opdrachtgever. Er zal worden besproken welk plan van aanpak nodig is. Ofwel op locatie te Haringhuizen, ofwel op locatie bij eigenaar, ofwel aan de hand van beeldmateriaal ter hand gesteld door de eigenaar, ofwel telefonisch. Aan de hand van een anamnese (intakegesprek) zal er een diagnose en een behandelplan worden opgesteld. De eigenaar zal hierbij worden geadviseerd en geïnstrueerd. De opdrachtgever heeft recht op 2 maanden nazorg (telefonisch / schriftelijk).

7. Opdrachtgever heeft ten allen tijde zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en traint voor eigen risico. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar, de eigen hond of door de opdrachtgever meegenomen mensen. Er wordt aangeraden om een WA verzekering af te sluiten.

8. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden vastgelegd in ons systeem en uitsluitend gebruikt worden voor administratieve en informatieve doeleinden. Deze informatie zal niet worden gedeeld met derden (AVG).

9. Indien door overmacht of ziekte de lessen / het behandelplan niet kunnen / kan doorgaan, dan zal er in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt. Restitutie wordt alleen dan verleend, waar dit niet mogelijk is. Een les/behandelplan zal echter 48 uur voor aanvang moeten worden geannuleerd, anders vervalt het recht op inhalen of restitutie.

10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om honden te weigeren.

11. Opdrachtnemer zal alles doen wat in haar macht ligt om het behandelplan te doen slagen, echter, er kan onder geen enkele voorwaarde de garantie worden afgegeven dat de behandeling altijd zal voldoen aan de verwachting van de eigenaar.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: opdrachten / overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de betalingsovereenkomst heeft voldaan.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen.

Artikel 5. OVERMACHT

1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk

kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 6.VERGOEDING EN KOSTEN

1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten ten behoeve van de werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

Artikel 7. BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag dient

minimaal 2 dagen voor aanvang van de behandeling/cursus te zijn bijgeschreven op ons rekeningnummer. Ook is het mogelijk om voor aanvang van de behandeling/cursus het bedrag contant of per tikkie te voldoen.